Featured Courses

Project Leader(s)

The name of the course construction

Website

Shuzhen Zhu

Financial Risk Management (Yufeng Ji , Haiman Wang,Haifeng  Gu, Yong  Li)

https://www.icourse163.org/course/DHU-1002563001

Weixin Yao

Service Operation Management (Wenjie Wang, Tao Dai, Fudong Wang)

 

Kejing Zhang

Virtual Simulation Experiment of Entrepreneurial Decision-Making (Fugen Song, Pingjun Dong , Biao Ma)